Proč se zúčastnit kurzu Future Leader

✔️Svými myšlenkami předbíhám dobu 

A chci pro ně nadchnout i ostatní. 

✔️Mám dobře nastavený morální kompas

Chci si jej porovnat s ostatními.

✔️Cítím, že doba je zralá pro velké změny

Chci být u těchto změn a chci být aktivní.

✔️Chci vést ostatní

Chci vybrousit k dokonalosti své vlohy a schopnosti vést ostatní. 

✔️Chci přijmout zodpovědnost

aby mi nesvazovala ruce a dodala mi odvahy dělat správná strategická rozhodnutí. 

✔️Chci upevnit svou sebedůvěru

natolik, abych mohl/a pracovat s úsměvem a lehkostí i za těch nejsložitějších podmínek.


 

Základní charakteristika programu Future Leader

 • Prožitkový program s účastí rozdílných skupin mladých lidí z oblasti managementu, neziskové sféry a politiky. Tuto pestrost využijeme k osobnímu rozvoji jednotlivců
 • Kombinace osobních setkávání a mentorinků pro jednotlivé účastníky zajistí optimální posun každého účastníka, pomůže mu zlepšit způsob, jak vnímá vlastní odolnost, sílu a schopnost účastnit se společenského života
 • Sdílení, inspirace, koučování

Čím projdete

 • Dotknete se otázek o smyslu Vašeho života a budete se více seberealizovat
 • Podíváte se na to, co je štěstí a úspěch, který může podpořit Vás osobně, a dokážete pak lépe podpořit své okolí

Co získáte v programu Future leader

 • Kontakt se svou identitou
 • Kontakt se svými hodnotami
 • Posílení svých schopností a talentu
 • Nadhled nad sebe jako jedince a pochopení své současné přirozené role ve společnosti
 • Rozpracujete si své povolání, tedy oblast, kde jste pro svět užiteční
 • Můžete získat více vnitřní svobody, síly, jistoty, nezávislosti na okolí a následně „svobodné vědomé závislosti“ na okolí, která vychází z Vašeho osobního rozhodnutí

Co se naučíte

 • Vnímat, případně porozumět jinakosti lidí
 • Respektovat a být respektován
 • Přechod z ego středného chování na kontakt s vnitřní silou založenou na osobním talentu
 • Spolupracovat ve skupině zcela rozdílných individualit a těžit z jinakosti

Co Vám po kurzu zůstane

 • Posílená osobní identita napojená na Vaše hodnoty
 • Upevnění a zpřesnění Vašeho nasměrování v životě a práci
 • Rozpracování a realizace Vašeho „projektu jménem život“
 • Prohloubení pochopení fungování společnosti a pochopení, jak můžete projevit svůj talent a být užitečný
 • Uvědomění, že existují systémy, které nás přesahují a jak s těmito systémy pracovat, abychom byli jako jedinci užiteční
 • Síla a možnost vytvářet něco užitečného pro sebe a své okolí

Čím se inspirujeme pro program Future leader?

SOCIODYNAMICKÉ PORADENSTVÍ: KONSTRUKTIVISTICKÁ PERSPEKTIVA, volně podle R. Vance Peavyho:

“Svými činy vytváříme sami sebe”

Věřím, že největší hodnota skupinového poradenství spočívá v tom, že jednotlivým účastníkům nabídne možnost zapojit se do smysluplných činností, které jim pomohou změnit k lepšímu způsob, jak vnímají vlastní odolnost, sílu a schopnost účastnit se společenského života. Jsem také přesvědčen, že demokratické skupinové diskuse, jež se drží mantinelů skutečného dialogu, mohou značně přispět k objasnění a uspořádání hodnotových a morálních perspektiv jednotlivých mluvčích, kteří si je díky nim také mohou vyzkoušet.

Účast na aktivitách společenského života nám nabízí možnost učit se, zbavovat se svých negativních vlastností a osvojit si vlastnosti pozitivní, zmocňující.

Současná společnost je složitá a nestabilní. Chceme-li mít v životě úspěch, nestačí pouze naučit se „pravidlům“ společenského života. Krom toho je nutné rozeznávat a respektovat celou škálu rozdílností.

Moderní život je čím dál více diverzifikovaný, lidé vedou mnoho různých životních stylů a projevují kulturní rozdíly. Poradenská skupina je prostředím, které odlišnosti respektuje.
Konstruktivistická poradenská skupina nabízí jedinci příležitost zkonstruovat a potvrdit si vlastní identitu. Lidé s kladným vnímáním vlastní identity si spíše najdou hodnotné a úspěšné místo ve společnosti, než ti, kteří vlastní identitě přiřknou negativní rysy nebo jim chybí osobní významy. Samozřejmě, že je vhodnější vybudovat si a projevovat aktivní „já“ se schopností sebe zmocnění, než vnímat se negativně s pocity ztráty vlastní moci.
Lidé, kteří nashromáždili velké množství negativních vlastností (jimiž sami sebe popisují), budou mít pocity méněcennosti, beznaděje nebo bezmoci. Naštěstí se můžeme účastí na aktivitách společenského života učit, zbavovat se svých negativních vlastností a osvojit si vlastnosti pozitivní, zmocňující. A právě za tímto účelem se utváří a budují konstruktivistické skupiny.

Konstruktivistické skupiny se zřizují proto, aby svým členům poskytly nápomocné a důvěryhodné prostředí pro konstruování a rekonstruování své identity. Jejich dalším účelem je zlepšit schopnost jednotlivců konstruktivně participovat na společenském životě a jeho aktivitách – například najít a udržet si práci, hodnotit sama sebe, vztahovat se k druhým, představit si žádoucí budoucnost atd.

Slova jsou nástroje sloužící k tomu, aby byly věci vykonány. Vyberte si nástroje, které vám pomohou vybudovat si houževnatou a zdravou identitu.

 

Používejte výrazy označující schopnosti a dovednosti

V médiích, v oboru duševního zdraví a terapie, v oblasti vzdělávání i rodinného života, všude, kam pohlédneme, vidíme obrazy patologií a známky vlastní méněcennosti. Nedávno jsem se v jednom velmi populárním časopise dočetl, že v psychiatrii už existuje diagnostická kategorie pro prakticky všechny typy lidského chování. Jinými slovy – žijeme v době, kdy se s člověkem může „něco stát“, takže bude potřebovat léčení, téměř v každém aspektu svého života.

Z konstruktivistického úhlu pohledu je mnohem zdravější a lépe dodává pocit vlastní moci, používáme-li při konzultaci výrazy označující schopnosti a dovednosti, než abychom se uchylovali ke slovní zásobě nedostatků a patologií. Vnímání sebe sama se konstruuje, hovořme tedy jazykem, který zmocňuje k procesu konstrukce. Cílem skupinové práce je nalézat potenciál a učit se novým způsobům a ne zaměřovat se na minulost nebo na to, co je v životě člověka špatně. Nechápejte to prosím jako Pollyanninu hru „na štěstí“ nebo jako popírání obtíží a bolestných zkušeností. Konstruktivistické myšlení nenosí růžové brýle ani netvrdí, že všechno jde „dobře“ a je „fajn“.

Podle názoru konstruktivistů jsou slova nástroje sloužící k vykonání toho, co být vykonáno má. Přejeme-li si rozvinout sebe zmocňující životní postoj a vlastní identitu schopnou udržet si toto sebepojetí i tehdy, když musíme čelit vlivům okolního světa, jenž nás často zraňuje a zbavuje pocitu vlastní síly a moci, prospěje nám vybrat si nástroje, které nám pomohou vybudovat si houževnatou a zdravou identitu. Nástroji konstruktivisty jsou nástroje jazykové – slova, představy, činnosti, jimiž se klient vyjadřuje (mapování, kreslení, gestikulace). Doporučuje se používat slovník, který naznačuje potenciál a zmocnění.

Program Future leader a jeho aktéři respektují a souhlasí s výše uvedenou inspirací od R. Vance Peavyho a přístup průvodců programu FUTURE LEADER je v souladu s výše uvedeným.